Home

Urineweginfectie NHG

De NHG-Standaard Urineweginfecties is herzien, waarbij geprobeerd is de diagnostiek voor de verschillende patiëntgroepen met behulp van de urinestick te vereenvoudigen. Er is nu 1 stroomschema voor alle patiëntgroepen, waarbij de urinestick alleen nog wordt beoordeeld op aanwezigheid van nitriet en leukocyten aanhoudend vermoeden van een urineweginfectie, ondanks negatieve nitriet- en leukocytentest. Urinesediment: als alternatief voor dipslide > 12 jaar. Kweek met resistentiebepaling: tweemaal therapiefalen bij een cystitis bij gezonde niet-zwangere vrouwen. eenmaal therapiefalen bij een cystitis bij kwetsbare ouderen Het NHG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Protocol urineonderzoek bij vermoeden urineweginfectie v2-0 DEF.docxpagina 1 van 14 Autho Laboratoriumdiagnostiek Urineweginfecties (LESA) Dit hoofdstuk is geactualiseerd in 2020 ten opzichte van de versie uit 2013. De aanpassingen zijn gebaseerd op de herziening van de NHG-Standaard Urineweginfecties uit 2020

urineweginfectie met tekenen van weefselinvasie of een aanhoudend vermoeden van een urineweginfectie terwijl urinestick en dipslide of sediment negatief blijven. NB: Je kunt de dipslide als deze positief is wel weer opsturen voor een kweek, maar efficiënter is het om bij deze indicaties meteen een kweek te doen De derde herziening van de Standaard 'Urineweginfecties' van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute bacteriële infecties van de urinewegen bij kinderen en volwassenen in de huisartsenpraktijk. 1 Diagnostiek en behandeling van uretritis, chronische prostatitis en epididymitis vallen buiten het bestek van deze Standaard In de NHG-Standaard wordt gesteld dat alleen urineweginfecties zonder tekenen van weefselinvasie bij verder gezonde, mobiele en niet-zwangere vrouwen ouder dan 12 jaar als een simpele cystitis ofwel een urineweginfectie kan worden beschouwd.Van een urineweginfectie wordt gesproken wanneer er klinische verschijnselen bestaan in combinatie met bacteriurie Om de diagnose urineweginfectie te kunnen stellen, is betrouwbare diagnostiek nodig. In de praktijk en vooral op huisartsenposten gebeurt de diagnostiek van urineweginfecties niet altijd conform de NHG-Standaard. Om goed te kunnen behandelen, is het van belang risicogroepen te herkennen en te weten of er extra diagnostiek of behandeling nodig is Scope. Richtlijnen voor endemische infecties met Enterobius vermicularis ('wormpjes'), spoel-, zweep- en lintwormen (zie tabel 1) Infecties met honden- en kattenspoelwormen. Importworminfecties. Details. Indeling en voorkomen van wormen. Wormen worden ingedeeld in rondwormen (nematoden) en platwormen (platyhelminthes)

NHG-Standaard Urineweginfecties herzien NH

  1. Een urineweginfectie komt voor bij 7 per 1 000 kinderen jonger dan 1 jaar, evenveel meisjes als jongens. Bij kinderen ouder dan 1 jaar komt een urineweginfectie vooral voor bij meisjes. Hoe kun je het herkennen? Oudere kinderen kunnen last hebben van frequent plassen, pijn bij het plassen, buikpijn, plots opnieuw bedplassen
  2. urineonderzoek_bij_vermoeden_urineweginfectie_-_protocol_nhg.docx. Direct naar. Lid worden; Expertgroepen; H&W; Praktijkaccrediterin
  3. der zeldzame -.
  4. Urineweginfectie (UWI) bij kinderen. De richtlijn Urineweginfectie (UWI) is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
  5. De NHG-Standaard Urineweginfecties is herzien. In deze herziening is de indeling van urineweginfecties gewijzigd. Daarnaast is het diagnostische stroomschema vereenvoudigd. Ook is vanwege antibioticaresistentie en bijwerkingen het medicamenteus beleid voor sommige patiëntengroepen aangepast
  6. Een urineweginfectie is een door micro-organismen veroorzaakte ontstekingsreactie. Daarbij kunnen zowel de organen van de hogere urinewegen (nier en pyelum) zijn aangedaan, als die van de lagere urinewegen (ureter, blaas, urethra), maar ook de prostaat, testes en/of epididymis.

Urineweginfecties (LESA Laboratoriumdiagnostiek) NH

Let op: deze tekst is in revisie 1,2. Voor de behandeling van acute bacteriële infectie van de urinewegen wordt een onderscheid gemaakt in: Ongecompliceerde urineweginfectie: cystitis bij gezonde, niet-zwangere vrouwen. Gecompliceerde urineweginfectie: infectie met een groter risico van een complicatie of op het falen van de behandeling: 1) cystitis bij risicogroepen > 12 jaar; 2. 4.1 Wat is de behandeling van een ongecompliceerde urineweginfectie? De aanbevelingen van de gereviseerde NHG standaard Urineweginfecties _ zullen hier worden overgenomen zodra deze geaccordeerd zijn. Ook deze aanbevelingen zullen aan u worden voorgelegd ter becommentariëring. 4.2 Wat is de behandeling van een gecompliceerde urineweginfectie

Conform de NHG-standaard Urineweginfecties behandelen huisartsen in Nederland ongecompliceerde urineweginfecties veelal met antibiotica die oraal zijn toe te dienen en bovendien vooral in de urine geconcentreerd worden, zodat men de overige bacteriële flora ongemoeid laat Met de NHG-Standaard Urineweginfectie kan dit probleem vaak naar tevredenheid worden opgelost. Urineweginfecties komen vaker voor bij vrouwen met dysurie, nycturie en troebele urine. De afwezigheid van deze symptomen kan een urineweginfectie echter niet uitsluiten

Op Thuisarts.nl zijn de teksten over infecties van de urinewegen vernieuwd. De aanleiding is het verschijnen van de herziene richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Urineweginfecties. De informatie over een aantal onderwerpen is geheel herzien. De volgende teksten zijn nieuw op Thuisarts.nl: Blaasontsteking Urinewegproblemen. Vaak plassen, pijn bij het plassen, bloed in de urine, niet kunnen plassen; dus urineweginfectie, hematurie of urineretentie. Indien (mogelijk) zwanger: voeg ook de passende zwangerschap-ingangsklacht toe Indien er geen orale behandelopties voor de recidiverende urineweginfectie mogelijk zijn, zal de preventieve behandeling in ieder geval moeten bestaan uit niet-medicamenteuze adviezen (zie NHG standaard Urineweginfecties). Ten aanzien van de blaasspoelingen moet per patiënt een individuele afweging worden gemaakt Adviezen bij een blaasontsteking (man) Bij blaasontsteking: Drink veel: 2 tot 3 liter per dag (bijvoorbeeld water, thee, melk). Zo voorkomt u dat u weer blaasontsteking krijgt: Blijf veel drinken: 2 tot 3 liter per dag (bijvoorbeeld water, thee, melk). Ga direct plassen als u voelt dat u moet

Volwassenen met een urineweginfectie met koorts of andere tekenen van weefselinvasie die niet binnen 48 uur verbetert op antimicrobiële behandeling. Patiënten met een vermoedelijke sepsis (hypotensie, tachycardie, tachypneu, koude rillingen) Bron: NHG standaard urineweginfecties 2013 Bacteriële huidinfecties. 1. Miconazolcrème 20 mg/g 2 dd, 2-6 weken of bij uitgebreide laesies, zie stap 3. 2. Bij onvoldoende verbetering: fusidinezuurcrème 20 mg/g 3 dd, max. 2 weken. 3. Bij onvoldoende effect van stap 1 en 2: claritromycine éénmalig 1000 mg (alleen volwassenen) In de NHG-Standaard Urinesteenlijden uit 2007 werd geadviseerd tijdens de acute fase niet te veel te drinken, omdat dit een nieuwe koliek zou kunnen veroorzaken. Dit advies was gebaseerd op een theoretische veronderstelling dat de pijn bij een acute ureterobstructie wordt veroorzaakt door verhoogde spanning in nierbekken en ureterwand

Onderstaande aanbevelingen zijn overgenomen uit de NHG-Standaard 'Urineweginfecties', versie 5.0, april 2020. Deze aanbevelingen zijn door het NHG geautoriseerd. Deze aanbevelingen zijn niet meegenomen in de commentaarfase van de NVU-richtlijn 'Urineweginfecties bij volwassenen' (2020).. Voorlichtin Klachten. Meestal is er bij een urineweginfectie aandrang om te plassen, waardoor iemand vaak moet plassen. Het plassen kan pijnlijk zijn. Bloed bij de urine of anders uitziend zaadvocht kan ook voorkomen. Pijn in de buik, flank/rug, pijn bij zitten (prostaat) en balzak komt voor. Daarnaast zien we soms koorts en een algemeen gevoel ziek te zijn Kennisquiz vragen: urineweginfectie. Redactie NHG/BSL. Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over urineweginfectie. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen (juist/onjuist) en deels als multiplechoice-vragen. De antwoorden vind je hier Behandeling van urineweginfecties (klinische urineweginfectie, bijv. symptomatische, gediagnosticeerde of behandelde urineweginfectie); Gecontroleerd onderzoek; Gepubliceerd in 2003 of later (sinds voorgaande richtlijn). De zoekverantwoording is weergegeven in bijlage 2

Urineweginfectie / blaasontsteking. Urineweginfecties komen veel voor. Als u denkt dat u (of uw kind) een urineweginfectie hebt, dan kunt u urine inleveren bij de praktijk. Het is belangrijk dat de urine op de juiste manier opgevangen is. U doet dit op de volgende manier: - Gebruik (zo mogelijk) ochtendurine Blaasontsteking. Pijn bij het plassen en vaak kleine beetjes plassen kan komen door een blaasontsteking. Laat uw (ochtend)plas onderzoeken bij de huisarts. Bij blaasontsteking bij een man zijn altijd antibiotica nodig. U kunt 1 week afwachten of de klachten vanzelf overgaan. Bel en breng (ochtend)plas als de klachten na 1 week nog niet over zijn Onlangs zijn 2 Nederlandse richtlijnen inzake urineweginfecties herzien: de 'Standaard Urineweginfecties' van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), bestemd voor de eerstelijns gezondheidszorg, en de 'Richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties' van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB), bestemd voor specialisten in de tweede lijn

Laboratoriumdiagnostiek Urineweginfecties (LESA) NH

Opvangen en bewaren van urine. Voor het opvangen van de urine vragen wij u bij voorkeur de ochtendurine te brengen. (eventueel is er een urinebeker verkrijgbaar bij de assistente) Vang de urine als volgt op: iets uitplassen, middelste gedeelte opvangen in een schoon potje. Sluit het potje goed af Verwekker. De meest voorkomende verwekker is E.coli.Andere frequent voorkomende verwekkers zijn onder andere Klebsiella species, Proteus mirabilis, Staphyloccus saphrophyticus, andere grampositieve bacteriën.. Epidemiologie . In onderstaande tabel staan de prevalentie van urineweginfecties, de man/vrouw-ratio en de belangrijkste risicofactoren per leeftijdsgroep Ongecompliceerde urineweginfectie: Een ongecompliceerde urineweginfectie is een infectie die optreedt bij een patiënt (meestal bij vrouwen) die in principe een normaal afweersysteem heeft en geen ziekte of afwijkingen van de urinewegen heeft. Deze urineweginfecties reageren zeer snel op een korte kuur met een antibioticum

NHG. NHG-Standaard Urineweginfecties (derde herziening). Huisarts Wet 2013; 56: 270-80. Let op: de meest recente richtlijn is nog niet verwerkt in deze tekst; zie hiervoor de NHG-Standaard Urineweginfecties (2020). Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB). Guidelines for antimicrobial therapy of complicated urinary tract infections in adults Complicaties van een urineweginfectie. NHG standaard 2019, NHG.org). Lees meer artikelen. Vorig bericht Hersenvliesontsteking. Volgend bericht Mazelen en Waterpokken. Dit vind je vast ook leuk. Chronische rugpijn 26 december 2019 Acute leukemie 18 augustus 202 Ook de NHG heeft een richtlijn voor urineweginfecties. Deze richtlijn is opgesteld in 2005. Bekijk de NHG-standaard urineweginfectie. Zakkaartjes. Er zijn ook speciale zakkaartjes over de richtlijnen urineweginfecties en lage luchtweginfecties. De zakkaartjes zijn opgemaakt in A6-formaat. Download het zakkaartje 'Urineweginfecties' In de herziene NHG-Standaard Urineweginfecties wordt aangegeven dat een negatieve uitslag van nitriettest de kans op het bestaan van een urineweginfectie verlaagt van 55% (voorafkans) naar 39% en daarmee een ongeschikte test is om de diagnose te verwerpen.2 Geadviseerd wordt om bij vrouwen die de klachten van een urineweginfectie herkennen een.

1st choice. Medication: nitrofurantoine po 100mg 2dd 7 days. or. nitrofurantoine po 50mg 4dd 7 days. Remarks: niet < 30 dagen voor de bevalling. Priority: 2nd choice Blaasontsteking: symptomen, oorzaken, behandeling & prognose De symptomen van een blaasontsteking zijn een sterke, aanhoudende drang om te plassen; pijn voelen of brandend gevoel tijdens het urineren; vaak moeten plassen; elke keer slechts kleine hoeveelheden plassen; een doffe pijn in de onderbuik; urine die ruikt, of troebel of bloederig lijkt; en koorts NHG Stand aar d Urin eweginf ecties(der de he rzien ing) V an P inxt ere n B, Knottn eru s B J, Geer li n gs SE , Visser HS, Klinkham er S , V an d er Weele GM, V e rdu ijn MM , Opst elten W , B ur ger s JS, V an A sselt K M . Huisar ts W e t 201 3;56 (6) :270 80 Vind de passende ICPC-1 code. Typ één of meer medisch relevante zoekwoorden en druk op ENTER. Niets gevonden. Deze zoekmodule gebruikt de NHG ICPC thesaurus. Zoektips op nhg.org en in SynthesHis go back to reference van Pinxteren B, Knottnerus BJ, Geerlings SE, et al. NHG-Standaard Urineweginfecties (derde herziening). Huisarts Wet 2013;56:270-80. https:// www. nhg. org/ standaarden/ volledig/ nhg-standaard-urineweginfectie s, geraadpleegd juli 2016. van Pinxteren B, Knottnerus BJ, Geerlings SE, et al. NHG-Standaard Urineweginfecties (derde herziening)

Urineweginfecties SpringerLin

NHG samenvatting UWI Last document update: ago Samenvatting NHG-standaard Urineweginfectie. £0.00 Add to cart Show more info . Samenvatting E-learning Provoke (0) £0.00. 4x sold. E-learning Provoke. View example. Preview 1 out of 7 pages. Add to cart (0) Samenvatting E-learning Provoke. NHG urineweginfectie. De NHG-Standaard Urineweginfecties is herzien, waarbij geprobeerd is de diagnostiek voor de verschillende patiëntgroepen met behulp van de urinestick te vereenvoudigen. Er is nu 1 stroomschema voor alle patiëntgroepen, waarbij de urinestick alleen nog wordt beoordeeld op aanwezigheid van nitriet en leukocyten 1 Urineweginfecties. Soorten urineweginfecties. Er bestaan verschillende soorten infecties, afhankelijk van het orgaan dat is aangetast³. Ontdek de soorten. Hoe herken je een urineweginfectie? Bijvoorbeeld witte afscheiding, verhoogde plasdrang en soms zelfs koorts. Deze symptomen zijn afhankelijk van het type urineweginfectie³ Volgens de NHG standaard wordt meestal eerst een nitriet test uitge-voerd. Indien deze positief is betreft het een urineweginfectie. Dit klopt in 96% van de gevallen, door gebruik van vitamine C kan een nitriet test vals positief zijn. Doordat niet alle micro-organismen nitriet produceren is de gevoeligheid ten opzichte van de kweek slechts 46% De richtlijn is vastgesteld tijdens het LOI op 11 maart 2014.. 2014: Deze richtlijn is tot stand gekomen onder leiding van het ' Platform BRMO buiten zorginstellingen'. Het platform bestond uit de volgende personen: Anja Bakker (VHIG), Desirée Beaujean (LCI), Aart Bertijn (VGN), Akke van der Bij (NVMM), Stijn van den Broek en Masja Loogman (NHG), Ron de Groot (LCI /Erasmus MC), Peter Jacobs.

Groep B-streptokokkeninfecties (GBS Groep-B-streptokokken) zijn bacteriën die bij veel mensen van nature voorkomen in de darmen en/of de baarmoedermond en vagina.Meestal veroorzaken deze bacteriën geen ziekte. Wanneer de moeder draagster is van de bacterie kan een kind besmet raken tijdens de bevalling Urineweginfectie Component Action Menu ${title} ${loading} Actions. Urineweginfectie. Urineweginfecties behoren tot de meest voorkomende infecties in het menselijk lichaam. De urinewegen bestaan uit de urineleiders, de blaas en de urinebuis. De nieren filteren afvalstoffen uit het bloed en maken daar urine van. Via de urineleiders komt de urine. Bij symptomen als dysurie en strangurie moet ook altijd gedacht worden aan een 'externe' oorzaak. Als oorzaak hiervoor kan bijv. een atrofie van het vaginale slijmvlies genoemd worden. Klachten van een urineweginfectie bestaan uit een branderig of pijnlijk gevoel bij plassen (dysurie) loze aandrang frequent plassen (pollakisurie) troebele en sterk ruikende urine, soms met sporen bloed Ik neem de tekst zoals die nu is niet voor mijn rekening. Dit artikel urineweginfectie is wat mij betreft onbruikbaar geworden. Het artikel volgde min of meer de NHG standaard urineweginfecties, 2006. Daarin staat onder meer dat Cranberrysap de adhesie van E Coli aan epitheel verhindert, met als gevolg dat het E Coli uwi's vorkomt Koop deze nascholing los in onze NHG-webwinkel. € 17,26 - NHG-ledenprijs. € 24,65 - Niet-leden. € 17,26 - AIOS. Neem een actueel en voordelig PIN-abonnement met doorlopend actuele PIN's. (minimaal 10 PIN's per studiejaar). 30% korting voor NHG-leden op zowel losse aankopen als een abonnement

De behandeling van een urineweginfectie hangt af van de locatie en de ernst van de urineweginfectie. Blaasontsteking behandeling. Een bezoek aan de huisarts is vaak nodig, omdat een blaasontsteking zich kan uitbreiden naar het nierbekken. Vaak zal de huisarts adviseren meer water of cranberrysap te drinken Voor mannen met prostaatproblemen is het aan te raden om zittend te plassen, omdat hierdoor de blaas beter leeg wordt geplast 1. Seks: door seks kunnen bacteriën in de urinebuis komen. Ga na de seks naar de wc om de bacteriën uit de urinebuis te plassen. Anale seks: bij de anus zitten van nature meer E. coli bacteriën Elke NHG-Standaard richt zich op een bepaalde aandoening (zoals astma), klacht (zoals maagklachten) of risicofactor (zoals hoge bloeddruk) en doet duidelijke uitspraken over wat adequaat medisch handelen is.Alle standaarden worden gepubliceerd in het vakblad Huisarts en Wetenschap.Disclaimer NHG-StandaardenDe NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts Om de diagnose 'urineweginfectie' te stellen, beveelt de NHG-Standaard aan om de urine te testen op nitriet, leukocyten en erytrocyten. Als een ervan positief is, wordt een dipslide geadviseerd

NHG-Standaard 'Urineweginfecties' - Ge-B

Over voeding is geen aparte NHG-Standaard beschikbaar. Deze PIN is op andere richtlijnen en bronnen gebaseerd. Om recht te doen aan het onderwerp is deze PIN langer dan normaal en daarom voor 3 uur geaccrediteerd. De PIN is in 2021 herzien en onder meer aangepast aan de laatste versie van de NHG-Standaard D iabetes Mellitus type 2 Dwangurine-incontinentie & Proctitis & Urineweginfectie Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Carcinoom van de prostaat. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen KernboodschappenEpididymitis ontstaat meestal door een secundaire infectie bij een urineweginfectie of soa.De belangrijkste differentiaal diagnostische overweging bij acute epididymitis is torsio testis. Het onderscheid tussen beide aandoeningen is moeilijk.De medicamenteuze behandeling bij infectieuze epididymitis bestaat uit antibiotica, gericht op de meest waarschijnlijk

Urineweginfecties FTO-Onlin

Telefonisch wachtdienst opvragen . Zoek j e tussen 22 uu r en 9 uur een apotheek van wacht in één van onderstaande regio's? Brugge (stad) Charleroi (stad) Limburg (provincie) Mechelen (stad) Waas en Dender (regio). Om te weten welke apotheek er de nachtwacht organiseert, moet je bellen (zonaal tarief) Klik hier voor meer info In'to Languages, Nijmegen, Netherlands. 1,952 likes · 4 talking about this · 47 were here. Wij helpen professionals, academici en studenten bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling in taal.. Samenvatting <p>Om de diagnose urineweginfectie te kunnen stellen, is betrouwbare diagnostiek nodig. In de praktijk en vooral op huisartsenposten gebeurt de diagnostiek van <i>urineweginfecties</i> niet altijd conform de NHG-Standaard. Om goed te kunnen behandelen, is het van belang risicogroepen te herkennen en te weten of er extra diagnostiek of behandeling nodig is. In deze e-learning.

Diagnostiek en behandeling van urineweginfecties

• Groene kant: er is sprake van een urineweginfectie dus een positieve test bij ≥ 104 kolonievormende eenheden per ml. • Rode kant: bij een positieve test is er sprake van een gramnegatieve verwekker. • Behandel bij een positieve test volgens de NHG-Standaard. Dipslide Literatuur • In 't Veld CJ, Goudswaard AN, Dijkstra RF urineweginfectie nefrolithiasis echo, Tabel 3 glomerulonefritis tabel 4 werkdiagnose specifieke diagnostiek asymptomatisch microscopisch asymptomatisch macroscopisch symptomatische hematurie proteïnurie >1 g/l expectatief, overweeg na 1 jaar nierbiopt hematurie eci nee ja echo, stolling bij recidief: CT 3x urine Ca/creat. urine sediment van gezi Incubatieperiode: 8 weken tot levenslang. Besmettelijke periode: begin van de hoestklachten voor sputum auramine-positieve longtuberculosepatiënten (initieel tot een periode van maximaal 3 maanden) en 1 maand voor kweekpositieve longtuberculosepatiënten met negatieve sputa. Maatregelen: bron- en contactonderzoek, hygiëne- en contactmaatregelen

Definitie en epidemiologie. Hyponatriëmie wordt gedefinieerd als een serum natriumconcentratie < 135 mmol/l en is de meest voorkomende elektrolytstoornis [Adrogué, 2000].Hoewel de serum natriumconcentratie gemeten wordt, is hyponatriëmie vooral een stoornis van de waterbalans [Hoorn, 2008].Dat wil zeggen dat er bij hyponatriemie altijd relatief meer water dan natrium aanwezig is Makkelijk en snel antwoord op uw vraag. Met het succes van de bekende boekenreeks Kleine Kwalen maakt deze kennisbank ruim 400 aandoeningen ook online toegankelijk. Het slimme zoeksysteem helpt u snel de juiste informatie te vinden. Iedere aandoening wordt aan de hand van een vaste en overzichtelijke structuur behandeld

Worminfecties NHG-Richtlijne

Uw huisarts is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. Met bovenstaande zoekmachine vindt u snel uw praktijk. Voor huisartsenzorg die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. De meeste leden van de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie zijn ook lid van. Sign in with your organizational account. User Account.

Urineweginfecties bij kinderen · Gezondheid en wetenscha

- Urineweginfectie - Overige ontstekingen van de urinewegen of nieren - Koortsende ziekte (kinderen) Leukocyten kunnen lyseren binnen 2-4 uur NHG-standaard Urineweginfecties (M05) 2. Handboek Medische laboratoriumdiagnostiek 3. Compendium urinalysis, Roche 4 Difterie-Kinkhoest-Tetanus-Polio -Haemophilus influenzae B-Hepatitis B vaccin (DKTP-HiB-Hep B) Plasmaproducten: Immunine, Mononine,Nonafact; Recombinant DNA producten: Albutrepenonacog alfa (Idelvion), eftrenonacog alfa (Alprolix), nonacog gamma (Rixubis) en nonacog beta pegol (Refixia) Belgische gids voor anti-infectieuze Behandeling in de amBulante praktijk editie 2012 Bapcoc Met de steun van Domus Medica, Société Scientifique des Médecins Généralistes en RIZIV [toc ]Tot acute bacteriële infecties van de urinewegen worden cystitis, pyelonefritis en acute prostatitis gerekend.Gecompliceerde urineweginfectiesGaan gepaard met koorts, bij patiënten met afwijkin The following antimicrobial agents have been used in these recommendations: ciprofloxacine. amoxicilline + clavulaanzuur. cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) External antimicrobial resources. ciprofloxacine. amoxicilline + clavulaanzuur. cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim

NHG-Standaard Urineweginfecties NHG - UU - StudeerSnelUrineweginfecties | NHG-RichtlijnenUrinewegen

Protocol Urineonderzoek bij vermoeden urineweginfectie NH

Een urineweginfectie kan erg vervelend en pijnlijk zijn. Het betreft hier een ontsteking die u niet te licht op moet nemen en waarbij het raadplegen van een huisarts noodzakelijk is. Uitleg over een urineweginfectie Bacteriën kunnen een urineweginfectie veroorzaken. Het slijmvlies aan de binnenkant van de urinewegen is dan ontstoken. Wat zijn de urinewegen? Nieren, [ Aanmelden met HelloID. ONS is gemaakt in Groenlo, door Nedap Healthcare

NVK - Richtlij

Laag risicopatienten: kortdurende neutropenie (<10 dagen), koorts ontstaan buiten het ziekenhuis, geen hypotensie, geen zuurstofbehoefte, geen dehydratie/nierinsufficiëntie, solide tumor, geen voorgeschiedenis met schimmelinfectie: behandeling thuis met orale antibiotica (amoxicilline-clavulaanzuur 3dd625mg/ciprofloxacine 2dd500mg of. the Dutch College of General Practitioners (NHG). First choice is nitrofurantoin with a treatment duration of 7 days. Recommendation For all men with a UTI with systemic symptoms we refer to the general treatment guidelines. Recommendation In chronic bacterial prostatitis there is no need for empirica De afgelopen periode is de kennis over 'acute' COVID-19 op steeds meer wetenschappelijk onderzoek en ervaring gebaseerd. Op basis hiervan is de informatie over diagnostiek en behandeling in de acute fase uit dit dossier doorontwikkeld tot de nieuwe NHG-Standaard COVID-19. Onderwerpen COVID-19 Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie Nazorg bij COVID-19: Achtergrondinformatie, voorlichting. Account activeren. Activeer uw account door hieronder uw LHV- of NHG-nummer in te vullen. Bent u lid van beide verenigingen? Start uw activatie dan met één vereniging. Na het activeren van uw account kunt u de andere vereniging toevoegen. Uw LHV-nummer Indien u uw LHV lidmaatschapnummer niet weet kunt u deze hier opvragen

NHG-Standaard: Urinesteenlijden herzienPPT - “Urineweginfecties, recidiverend gezeik” PowerPoint

Herziene NHG-Standaard Urineweginfecties SpringerLin

In this Review, the authors describe the pathogenesis of uncomplicated urinary tract infections (UTIs). They discuss the need for nonantibiotic treatments and explore the nonantibiotic management. Oorzaken van urge-incontinentie. Meestal is er geen duidelijke oorzaak voor aandrangincontinentie. Soms kan er een verband zijn met psychische spanningen of met lichamelijke oorzaken zoals neurologische aandoeningen, afwijkingen in de stofwisseling (bijvoorbeeld suikerziekte), een urineweginfectie, overactiviteit van de blaasspieren of veranderingen in het gedeelte van de hersenen waar het. De dipslide voor professionele vaststelling van urineweginfecties Uricult® is een dipslide methode waarmee bacteriën en gisten in urine worden aangetoond. De dipslide is gebaseerd op een houder met 2 of 3 agar oppervlaktes. Uricult bevat een gehele zijde met het CLED medium en aan de andere zijde een gehele zijde met roodbruin MacConkey medium Promedico Huisartsen Informatie Systeem. Dit systeem is uitsluitend toegankelijk voor bevoegde gebruikers. U gebruikt Windows 7. Dit besturingssysteem wordt niet langer ondersteund door Promedico ICT B.V. Na 30 seconden zal deze melding verdwijnen. Aanmelden met digipass. Digipass. UZI-pas 2.0. Gebruikersnaam

Lees hier meer over wat urineretentie is, de symptomen ervan, de twee meest voorkomende vormen en de oorzaken ervan, en de diagnosestelling In de NHG-Telefoonwijzer staan onder 'routine' alleen de symptomen of condities die reden zijn voor contact met de huisarts. In alle overige, niet bij 'routine' genoemde situaties geeft de assistentie zelf voorlichting en advies. Ook in geval van urgentiegraden U1, U2 of U3 geeft de assistente advies, maar dan in afwachting van het. Bacteriële vaginose (synoniemen: Gardnerella vaginitis, anaërobe vaginosis/vaginitis) is geen echte SOA, het ontstaat door verstoring van het evenwicht tussen Lactobacillus, Gardnerella, en anaëroben.De zuurgraad neemt af en er ontstaat overgroei van Gardnerella vaginalis e.a. soorten (Mobiluncus curtisii, Bacteroides, Peptostreptococci) Behandeling is nodig als de nierstenen: ervoor zorgen dat de urine niet goed weg kan stromen. ernstige pijnklachten veroorzaken. zorgen voor een urineweginfectie, bijvoorbeeld een blaasontsteking of een nierbekkenontsteking. snel groter worden. Tijdens de behandeling haalt de arts de niersteen uit uw lichaam De NHG-standaarden zijn richtlijnen waarnaar een Nederlandse huisarts zou kunnen handelen als hij of zij geconfronteerd wordt met een bepaald gezondheidsprobleem of een bepaalde klacht. Nieuw!!: Urineweginfectie en NHG-standaard · Bekijk meer » Nier (biologie) Schematische voorstelling van de nier 1. Renale piramide, 2. arteriole, 3.